LÍBEZNICKÝ SAAH   

Pravidla šplhu na laně na počet sáhů

Definice

Za šplh na laně na počet sáhů se považuje šplh ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše asi 3m. Cílem závodníka je dosáhnout co nejlvětšího počtu sáhů.

Podívejte se na video z 1.ročníku:) https://youtu.be/LiJ-k_iu7oY

Následující pravidla vychází z oficiálních pravidel šplhu na laně uvedených na www.svetsplhu.cz

 

PRAVIDLO 1

Závodiště

1. Závodiště pro šplh na laně může být umístěno jak ve venkovních, tak i v uzavřených prostorách.

2. V závodním prostoru nesmí být překážky omezující výkon a bezpečnost závodníka.

3. Horní konec lana je umístěn ve výšce asi 3m.

4. Spodní konec visícího lana nesmí být výš než 50 cm nad zemí / podložkou.

5. Povolený průměr lana je 32 – 28 mm.

6. V průběhu závodu musí být k dispozici magnézium, případně i další prostředky k namazání rukou.

7. Pro zajištění bezpečnosti šplhu malých závodníků je k disopozici dospělá osoba rodič / pořadatel.

 

PRAVIDLO 2

Měření výkonu

1. Určená osoba nahlas odpočítává dosažené sáhy.

 

PRAVIDLO 3

Příprava a zahájení pokusu závodníka

1. Přípravní poloha – sed pod lanem, jednou rukou závodník drží lano, druhá ruka je na podlaze / zemi. Zaujmutím této polohy závodník dává startérovi najevo, že je připraven

k zahájení pokus.

2. Startovní poloha – sed pod lanem s nohama zvednutými nad podlahou, jedna ruka drží lano, druhá je na zemi.

3. Startovní povely (vydává určená osoba).

 

Slovní povely

· „NA MÍSTO“ – závodník zaujme přípravní polohu

· „PŘIPRAV SE“ – závodník zaujme startovní polohu

· „START“ – přibližně po 3s se vydá pokyn k zahájení pokusu

 

PRAVIDLO 4

Průběh pokusu

Po zaznění povelu „START“ závodník zahájí pokus. Po celou dobu šplhu nesmí závodník sevřít lano nohama, udržuje alespoň minimální roznožení. Poloha a pohyb nohou je libovolný. Pokus končí tehdy, pokud závodník již není schopen přidat další sáhy směrem nahoru, nebo se závodník dotkne nohama podlahy. Dosáhne-li závodník horního konce lana a je schopen přidat další sáhy, sešplhá dolů do startovní polohy s nohama zvednutýma nad podlahou a přidá další sáhy směrem nahoru. Do výkonu se počítají sáhy pouze směrem nahoru a platný sáh je ten, kdy dojde k posunu spodní ruky nad pozici ruky horní.

 

PRAVIDLO 5

Porušení pravidel

1. Neplatný pokus

· závodník v průběhu šplhu sevře lano nohama

· neplatný pokus závodníka se neopakuje

 

PRAVIDLO 6

Povinnosti pořadatele

1. Pořadatel

· zajistí způsob, jak řádně vydat startovní povely

· zajistí dohled na dodržování pravidel

· má právo rozhodnout o všem co není v pravidlech

· zajistí dohled a jištění při pokusech malých závodníků

· zajistí zápis dosažených výkonů

 

PRAVIDLO 7

Systém závodů

· před vlastním závodem proběhne kvalifikace do závodu, ve které závodník předvede platný pokus dle pravidel a dosáhne minimálního výkonu 3 sáhy. V kvalifikaci má závodník maximálně 3 pokusy. Kvalifikovaný závodník bude zapsán na startovní listinu.

· Před prvním kolem závodu pořadatel vyhlásí, zda se bude závodit na absolutní pořadí, nebo dle kategorií děti / ženy / muži.

· Před prvním kolem závodu pořadatel vyhlásí, zda se konečné pořadí určí součet výkonů z jednotlivých kol, nebo nejlepší výkon.

· v závodě musí být umožněny minimálně 2 soutěžní pokusy.